“Hari Terakhir Saya Sebagai Perdana Menteri” – Tan Sri Muhyiddin Yassin

ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ: ᴋɪɴɪ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴋʜᴀꜱ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʏᴀꜱꜱɪɴ. ᴜᴍᴜᴍ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴅᴇꜱᴀᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛᴇᴋᴀɴᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴛꜱᴍʏ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅɪᴀɴɢɢᴀᴘ ɢᴀɢᴀʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴋ.

ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʏᴀꜱꜱɪɴ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴᴇʀᴀᴊᴜɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʜᴀɴʏᴀ 17 ʙᴜʟᴀɴ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ɪꜱᴛᴀɴᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴍᴇɴɢᴜᴍᴜᴍᴋᴀɴ ᴘᴇʟᴇᴛᴀᴋᴀɴ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘ ʏᴀɴɢ ᴅɪ-ᴘᴇʀᴛᴜᴀɴ ᴀɢᴏɴɢ ᴘᴀɢɪ ᴛᴀᴅɪ.

ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴛᴜɴᴅᴜᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴛᴇᴋᴀɴᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ 15 ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴜᴍɴᴏ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ʙᴀʟɪᴋ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴘᴇʀɪᴋᴀᴛᴀɴ ɴᴀꜱɪᴏɴᴀʟ (ᴘɴ) ᴘɪᴍᴘɪɴᴀɴɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ 7 ᴊᴜʟᴀɪ ʟᴀʟᴜ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇᴍᴜᴛᴜꜱᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴜɴᴅᴜʀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴊᴀᴅᴜᴀʟᴋᴀɴ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ ᴜꜱᴜʟ ᴜɴᴅɪ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴛɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴀʙꜱᴀʜᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴅɪ ᴅᴇᴡᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ʙᴜʟᴀɴ ᴅᴇᴘᴀɴ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ꜱᴜʀᴀᴛ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ꜱᴘᴇᴀᴋᴇʀ ᴅᴇᴡᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪꜱᴛᴀɴᴀ, ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ 100 ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ.

ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴍᴇɴɢᴀɴɢᴋᴀᴛ ꜱᴜᴍᴘᴀʜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴋᴇ-8 ᴘᴀᴅᴀ 1 ᴍᴀᴄ 2020 ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇᴊᴀᴛᴜʜᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴘᴀᴋᴀᴛᴀɴ ʜᴀʀᴀᴘᴀɴ, ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴇɢᴀɴɢ ᴋᴜᴀꜱᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 22 ʙᴜʟᴀɴ ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ᴋᴇᴍᴇɴᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇᴊᴜᴛɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴘʀᴜ14.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ: “ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ʜᴀʀɪ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ 17 ʙᴜʟᴀɴ ᴅɪᴀɴɢᴋᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴛᴀᴅʙɪʀ ɴᴇɢᴀʀᴀ”

ᴛᴀᴍʙᴀʜɴʏᴀ ʟᴀɢɪ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴏʟᴇʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴇᴋᴀʟᴋᴀɴ ᴋᴇᴅᴜᴅᴜᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴘᴇɢᴀɴɢ ᴛᴇɢᴜʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘʀɪɴꜱɪᴘɴʏᴀ. ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ʙᴇʀᴘᴇɢᴀɴɢ ᴛᴇɢᴜʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘʀɪɴꜱɪᴘɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴋᴇꜱ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴀᴛᴀᴜ ꜱᴀʟᴀʜ ʟᴀᴋᴜ.

ᴏʟᴇʜ ɪᴛᴜ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʙᴜᴀɴɢ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ʙᴇʀꜱᴜᴀʀᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ 1ᴍᴅʙ.

ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴅɪᴘᴇᴄᴀᴛ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘᴇʀꜱᴏᴀʟ 1ᴍᴅʙ – ᴀʟɪ ʜᴀᴍꜱᴀ (ꜱᴜᴍʙᴇʀ ᴀᴡᴀɴɪ,2019)

ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴛɪɴɢɢɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴅɪʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʏᴀꜱꜱɪɴ ᴅɪᴘᴇᴄᴀᴛ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇᴍʙᴀɴɢᴋɪᴛᴋᴀɴ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ꜱᴏᴀʟᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅᴀɴᴀ ᴋᴇᴋᴀʏᴀᴀɴ ʙᴇʀᴅᴀᴜʟᴀᴛ, 1ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴅᴇᴠᴇʟᴏᴘᴍᴇɴᴛ ʙᴇʀʜᴀᴅ (1ᴍᴅʙ), ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴜɴ 2015.

ʙᴇᴋᴀꜱ ᴋᴇᴛᴜᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴜꜱᴀʜᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴅʀ ᴀʟɪ ʜᴀᴍꜱᴀ, 64, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴘᴇɢᴜᴀᴍ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴀʙᴅᴜʟ ɢᴀɴɪ ᴘᴀᴛᴀɪʟ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪᴘᴇᴄᴀᴛ ᴅᴀʀɪ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜʟᴀɪ 2015 ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ɴᴀᴊɪʙ ᴛᴜɴ ʀᴀᴢᴀᴋ ᴛᴇʟᴀʜ ʜɪʟᴀɴɢ ᴋᴇʏᴀᴋɪɴᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴇɴᴀꜱɪʜᴀᴛ ᴜɴᴅᴀɴɢ-ᴜɴᴅᴀɴɢɴʏᴀ.

ᴀʟɪ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ɴᴇɢᴇʀɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ʟᴀɴᴛᴀɴɢ ʙᴇʀꜱᴜᴀʀᴀ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀʙɪɴᴇᴛ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅɪᴘᴇᴄᴀᴛ.

“ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅᴜᴅᴜᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇꜱʏᴜᴀʀᴀᴛ ᴋᴀʙɪɴᴇᴛ, ᴋᴀᴍɪ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʟɪʜᴀᴛ ᴀᴅᴀ ᴘᴇʀʙᴀʟᴀʜᴀɴ, ᴋᴇʙᴀɴʏᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴅᴀʀɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴘɪʜᴀᴋ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ, ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀɴɢᴋɪᴛᴋᴀɴ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴘᴇʀꜱᴏᴀʟᴀɴᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀʙɪɴᴇᴛ, ᴋᴀᴍɪ ᴛᴀʜᴜ ᴀᴅᴀ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴀɴɢᴋɪᴛᴋᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.
ꜱᴀᴋꜱɪ ᴋᴇᴇᴍᴘᴀᴛ ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴅɪꜱᴏᴀʟ ᴏʟᴇʜ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ɢᴏᴘᴀʟ ʀᴀᴍ ᴅɪ ʜᴀʀɪ ᴋᴇᴅᴜᴀ ᴘᴇʀʙɪᴄᴀʀᴀᴀɴ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ɴᴀᴊɪʙ ᴛᴜɴ ʀᴀᴢᴀᴋ ᴅᴀɴ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴇᴋꜱᴇᴋᴜᴛɪꜰ (ᴄᴇᴏ) 1ᴍᴅʙ ᴀʀᴜʟ ᴋᴀɴᴅᴀ ᴋᴀɴᴅᴀꜱᴀᴍʏ, ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ᴍᴇᴍɪɴᴅᴀ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴀᴋʜɪʀ ᴀᴜᴅɪᴛ 1ᴍᴅʙ.

ᴅɪᴛᴀɴʏᴀ ʀᴇᴀᴋꜱɪ ᴛᴇʀᴛᴜᴅᴜʜ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ꜱᴇᴍᴜᴀ ꜱᴏᴀʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴀɴɢᴋɪᴛᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ, ꜱᴀᴋꜱɪ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ɴᴀᴊɪʙ ᴋᴇʟɪʜᴀᴛᴀɴ ᴛᴇɴᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴍᴇꜱʏᴜᴀʀᴀᴛ ᴋᴀʙɪɴᴇᴛ ᴅᴀɴ ᴀᴅᴀ ꜱᴇꜱᴇᴛᴇɴɢᴀʜ ꜱᴏᴀʟᴀɴ ᴅɪᴊᴀᴡᴀʙɴʏᴀ, ᴅᴀɴ ꜱᴇꜱᴇᴛᴇɴɢᴀʜɴʏᴀ ᴅɪᴊᴀᴡᴀʙ ᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴋᴇᴡᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇᴅᴜᴀ.

ᴅɪᴛᴀɴʏᴀ ᴀᴘᴀ ᴛᴇʀᴊᴀᴅɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ꜱᴏᴀʟᴀɴ-ꜱᴏᴀʟᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴀʟɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ “ꜱᴀʏᴀ ʀᴀꜱᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅɪᴘᴇᴄᴀᴛ ᴅᴀʀɪ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴɴʏᴀ”.

ꜱʀɪ ʀᴀᴍ: ᴀɴᴅᴀ (ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ) ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴋᴇᴛᴜᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴜꜱᴀʜᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴀʙɪɴᴇᴛ .. ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ.. ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ. ᴀɴᴅᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ʙᴜᴋᴛɪ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀᴋᴀɴ ꜱᴏᴀʟᴀɴ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ 1ᴍᴅʙ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀʙɪɴᴇᴛ, ᴅᴀɴ ᴊᴀᴡᴀᴘᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ. ᴀɴᴅᴀ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴛᴀʀ ᴛᴀᴅɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅɪᴀ (ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ) ᴅɪᴘᴇᴄᴀᴛ ᴅᴀʀɪ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ, ᴀᴅᴀᴋᴀʜ ᴀɴᴅᴀ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ᴘᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ꜰᴀᴋᴛᴀ-ꜰᴀᴋᴛᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴘᴇᴍᴇᴄᴀᴛᴀɴ ɪᴛᴜ

ᴀʟɪ: ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴɴʏᴀ, ᴅᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇᴍᴇᴄᴀᴛᴀɴ ɪᴛᴜ.. ɪᴀ ᴅɪ ʟᴜᴀʀ ᴘᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɪᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʜᴀᴋ ᴘʀᴇʀᴏɢᴀᴛɪꜰ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ (ɴᴀᴊɪʙ).

ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴅɪᴍɪɴᴛᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴘᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ꜱᴜᴀꜱᴀɴᴀ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴀʙᴅᴜʟ ɢᴀɴɪ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛɴʏᴀ, ꜱᴀᴋꜱɪ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ “ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴛᴇʟᴀʜ ʜɪʟᴀɴɢ ᴋᴇʏᴀᴋɪɴᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘɴʏᴀ”.

“ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴʏᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴜʀᴀᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɢᴀɴɪ ᴘᴀᴛᴀɪʟ, ᴅᴀɴ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴅɪᴀ ᴅɪᴘᴇᴄᴀᴛ ᴅᴀʀɪ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴘᴇɢᴜᴀᴍ ɴᴇɢᴀʀᴀ, ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀɴɢᴋᴀ ɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ. ᴀᴅᴀ ᴅᴜᴀ ᴘᴇʀɪɴɢᴋᴀᴛ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴇᴄᴀᴛ ᴀʙᴅᴜʟ ɢᴀɴɪ. ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ꜱᴜʀᴀᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪ-ᴘᴇʀᴛᴜᴀɴ ᴀɢᴏɴɢ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴇᴍᴇᴄᴀᴛᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴅᴀɴ ᴅɪɪᴋᴜᴛɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇᴘᴜᴄᴜᴋ ꜱᴜʀᴀᴛ ᴅᴀʀɪ ɴᴀᴊɪʙ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʙᴅᴜʟ ɢᴀɴɪ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴇᴍᴇᴄᴀᴛᴀɴɴʏᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴅɪᴘᴀɴɢɢɪʟ ᴏʟᴇʜ ɴᴀᴊɪʙ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴀɴᴅᴀᴛᴀɴɢᴀɴɪ ꜱᴜʀᴀᴛ ɪᴛᴜ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʙᴅᴜʟ ɢᴀɴɪ, ᴅᴀɴ ᴅɪᴀʀᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴇᴍᴇᴄᴀᴛᴀɴ, ᴅɪ ꜱᴀᴍᴘɪɴɢ ᴍᴇʟᴀʀᴀɴɢ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ᴅᴏᴋᴜᴍᴇɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱʀɪ ʀᴀᴍ: ᴛᴀʜᴜᴋᴀʜ ᴀɴᴅᴀ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴏʀᴏɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʜɪʟᴀɴɢ ᴋᴇʏᴀᴋɪɴᴀɴ (ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴀʙᴅᴜʟ ɢᴀɴɪ) ɪᴛᴜ ᴀʟɪ: ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ɪꜱᴜ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ, ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ. ꜱᴀʏᴀ ᴅɪᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ɴᴀᴊɪʙ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴀʙᴅᴜʟ ɢᴀɴɪ ᴅᴀɴ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴍᴇᴍʙᴇʟɪ ʙᴇʟᴀʜ ᴅɪ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ. ɪᴛᴜ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ɪꜱᴜ.

ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴀʙᴅᴜʟ ɢᴀɴɪ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴜᴅᴜʜᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ 1ᴍᴅʙ, ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅɪɢᴀɴᴛɪᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 2015.

ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴅɪᴛᴀɴʏᴀ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴋᴇᴛᴜᴀ ꜱᴜʀᴜʜᴀɴᴊᴀʏᴀ ᴘᴇɴᴄᴇɢᴀʜᴀɴ ʀᴀꜱᴜᴀʜ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ꜱᴘʀᴍ) ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴀʙᴜ ᴋᴀꜱꜱꜱɪᴍ ᴍᴏʜᴀᴍᴇᴅ, ꜱᴀᴋꜱɪ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴀʙᴜ ᴋᴀꜱꜱɪᴍ ʙᴇʀʜᴀꜱʀᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴏɢᴏꜱ 2016 ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴋɪᴛ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢ.

ɴᴀᴊɪʙ, 66, ᴅɪᴡᴀᴋɪʟɪ ᴏʟᴇʜ ᴘᴇɢᴜᴀᴍ ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ꜱʜᴀꜰᴇᴇ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ, ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ᴀʀᴜʟ ᴋᴀɴᴅᴀ, 43, ᴅɪᴡᴀᴋɪʟɪ ᴏʟᴇʜ ᴘᴇɢᴜᴀᴍ ᴅᴀᴛᴜᴋ ɴ. ꜱɪᴠᴀɴᴀɴᴛʜᴀɴ.

ɴᴀᴊɪʙ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴀᴛᴀꜱ ᴘᴇʀᴛᴜᴅᴜʜᴀɴ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴɴʏᴀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢᴀʀᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴀᴋʜɪʀ ᴘᴇɴɢᴀᴜᴅɪᴛᴀɴ 1ᴍᴅʙ ᴅɪᴘɪɴᴅᴀ, ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪʙᴇɴᴛᴀɴɢᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴᴋᴜᴀꜱᴀ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴡᴀɴɢ ɴᴇɢᴀʀᴀ (ᴘᴀᴄ), ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢᴇʟᴀᴋᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘɴʏᴀ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ, ᴀᴛᴀꜱ ᴋᴇᴅᴜᴅᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴀᴡᴀᴍ ɪᴀɪᴛᴜ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ, ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴜᴀᴘᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴅɪʀɪɴʏᴀ, ɪᴀɪᴛᴜ ᴘᴇʀʟɪɴᴅᴜɴɢᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀꜱɪꜰᴀᴛ ᴛᴀᴛᴀᴛᴇʀᴛɪʙ, ꜱɪᴠɪʟ ᴀᴛᴀᴜ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ 1ᴍᴅʙ, ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄᴀʀᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀʀᴀʜᴋᴀɴ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴀᴋʜɪʀ ᴘᴇɴɢᴀᴜᴅɪᴛᴀɴ 1ᴍᴅʙ, ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴅɪꜱᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ, ᴅɪᴘɪɴᴅᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪᴍᴜᴋᴛᴀᴍᴀᴅᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴅɪʙᴇɴᴛᴀɴɢᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴀᴄ, ʏᴀɴɢ ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴋᴇᴘᴇɴᴛɪɴɢᴀɴ.

ɴᴀᴊɪʙ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪ ᴋᴏᴍᴘʟᴇᴋꜱ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ, ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴘᴇɴᴛᴀᴅʙɪʀᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴘᴇʀꜱᴇᴋᴜᴛᴜᴀɴ, ᴘᴜᴛʀᴀᴊᴀʏᴀ, ᴀɴᴛᴀʀᴀ 22 ꜰᴇʙ 2016 ᴅᴀɴ 26 ꜰᴇʙ 2016.

ᴘᴇʀᴛᴜᴅᴜʜᴀɴ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 23(1) ᴀᴋᴛᴀ ꜱᴜʀᴜʜᴀɴᴊᴀʏᴀ ᴘᴇɴᴄᴇɢᴀʜᴀɴ ʀᴀꜱᴜᴀʜ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ 2009 ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪʜᴜᴋᴜᴍ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 24(1) ᴀᴋᴛᴀ ꜱᴀᴍᴀ, ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴜɴᴛᴜᴋᴋᴀɴ ʜᴜᴋᴜᴍᴀɴ ᴘᴇɴᴊᴀʀᴀ ᴍᴀᴋꜱɪᴍᴜᴍ 20 ᴛᴀʜᴜɴ ᴅᴀɴ ᴅᴇɴᴅᴀ ᴍɪɴɪᴍᴜᴍ ʟɪᴍᴀ ᴋᴀʟɪ ɢᴀɴᴅᴀ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴀᴛᴀᴜ ɴɪʟᴀɪ ꜱᴜᴀᴘᴀɴ, ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʜᴀʟ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ ɪᴛᴜ ᴊɪᴋᴀ ꜱᴜᴀᴘᴀɴ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪɴɪʟᴀɪ ᴀᴛᴀᴜ ʙᴇʀʙᴇɴᴛᴜᴋ ᴡᴀɴɢ ᴀᴛᴀᴜ ʀᴍ10,000, ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ᴛɪɴɢɢɪ, ᴊɪᴋᴀ ꜱᴀʙɪᴛ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ.

ᴀʀᴜʟ ᴋᴀɴᴅᴀ ᴘᴜʟᴀ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ʙᴇʀꜱᴜʙᴀʜᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɴᴀᴊɪʙ, ᴍᴇᴍɪɴᴅᴀ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ɪᴛᴜ, ʙᴀɢɪ ᴍᴇʟɪɴᴅᴜɴɢɪ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ɪᴛᴜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴅɪᴋᴇɴᴀᴋᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴛᴀᴛᴀᴛᴇʀᴛɪʙ, ꜱɪᴠɪʟ ᴀᴛᴀᴜ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ 1ᴍᴅʙ, ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴀᴍᴀ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 28(1) (ᴄ) ᴀᴋᴛᴀ ꜱᴘʀᴍ 2009 ᴅɪʙᴀᴄᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 23 (1) &ᴀᴍᴘ; 24(1) ᴀᴋᴛᴀ ꜱᴀᴍᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴜɴᴛᴜᴋᴋᴀɴ ʜᴜᴋᴜᴍᴀɴ ꜱᴇʀᴜᴘᴀ, ᴊɪᴋᴀ ꜱᴀʙɪᴛ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ. ᴘᴇʀʙɪᴄᴀʀᴀᴀɴ ᴅɪ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ ʜᴀᴋɪᴍ ᴍᴏʜᴀᴍᴇᴅ ᴢᴀɪɴɪ ᴍᴀᴢʟᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍʙᴜɴɢ ᴇꜱᴏᴋ.

Terima kasih kerana sudi membaca!

SUMBER/KREDIT: rentasmalaysia

PERHATIAN: Pihak Kualalumpur Viral  tidak akan bertanggungjawab Iangsung ke atas komentar yang telah diberikan oleh pembaca kami. Kerana ia adalah pandangan peribadi pemilik akaun dan tidak semestinya menggambarkan pendirian sidang redaksi kami.

Sila pastikan yang anda berfikir dua kali terlebih dahulu sebelum meninggaIkan komentar anda disini. Pihak Kualalumpur Viral juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri

Terima kasih

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*