lsmail Sabri CaIon PM9, lni Penjelasan Pejabat Perdana Menteri. KJ Tampil M0hon Maaf?

ᴋʜᴀɪʀʏ ᴊᴀᴍᴀʟᴜᴅᴅɪɴ ᴀʙᴜ ʙᴀᴋᴀʀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴛᴀᴍᴘɪʟ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ᴍᴀᴀꜰ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴛᴇʀʙᴜᴋᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ᴀᴅᴀ ᴋᴇᴋᴜʀᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ʙᴇʀᴋʜɪᴅᴍᴀᴛ ꜱᴇᴊᴀᴋ 10 ᴍᴀᴄ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴅᴜᴀ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴠᴇʀꜱɪ ʙᴀʜᴀꜱᴀ ᴍᴇʟᴀʏᴜ ᴅᴀɴ ɪɴɢɢᴇʀɪꜱ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ ʙᴇʀᴅᴜʀᴀꜱɪ 8 ᴍɪɴɪᴛ 45 ꜱᴀᴀᴛ ᴅᴀɴ 7 ᴍɪɴɪᴛ 12 ꜱᴀᴀᴛ ɪᴛᴜ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇʀᴀᴋᴀᴍᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢʜᴀʀɢᴀᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘɪʜᴀᴋ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ᴍᴀᴀꜰ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ʙᴜʀᴜᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ɪᴍᴜɴɪꜱᴀꜱɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴋᴇʙᴀɴɢꜱᴀᴀɴ (ᴘɪᴄᴋ) ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴅɪʟᴀɴᴄᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ.

“ɴᴀᴍᴜɴ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴊᴀɴᴊɪ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ʟᴀɢɪ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ, ᴍᴇɴᴀᴍʙᴀʜ ʙᴀɪᴋ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴊᴜᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʟᴇʙɪʜ ꜱᴇᴍᴘᴜʀɴᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪɴɪ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴛᴇᴋɴᴏʟᴏɢɪ, ꜱᴀɪɴꜱ ᴅᴀɴ ɪɴᴏᴠᴀꜱɪ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ɪᴛᴜ.

ɴᴀᴅᴀ ᴀɢᴀᴋ ꜱᴀʏᴜ ʙᴇʟɪᴀᴜ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀʀᴀꜱ ᴘɪᴄᴋ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʙᴇʀᴜᴄᴀᴘ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɪᴍʙᴜʟᴋᴀɴ ꜱᴘᴇᴋᴜʟᴀꜱɪ ᴀᴅᴀᴋᴀʜ ɪɴɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʜᴀʀɪ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴋʜᴀɪʀʏ, 45, ʙᴇʀᴛᴜɢᴀꜱ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʀᴀꜱᴍɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ.

ᴍᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴜᴄᴀᴘᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʙᴇʟɪᴀᴜ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴜʟᴀɴɢɪ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ɪꜱᴜ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘɪᴄᴋ.

ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴜʟᴀ ᴅɪᴘᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ᴘᴇɴᴀᴍᴘɪʟᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʙᴇʀɪ ɪꜱʏᴀʀᴀᴛ ᴀᴡᴀʟ ᴘᴇɴɢᴜɴᴅᴜʀᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ꜱᴘᴇᴋᴜʟᴀꜱɪ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ, ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʏᴀꜱꜱɪɴ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴇꜱᴏᴋ.

ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴜɴᴛᴜᴋᴀɴ ᴘᴇʀʟᴇᴍʙᴀɢᴀᴀɴ, ᴘᴇʟᴇᴛᴀᴋᴀɴ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ᴋᴀʙɪɴᴇᴛ ᴘᴜɴ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴀᴜᴛᴏᴍᴀᴛɪᴋ.

ᴘᴍᴏ ɴᴀꜰɪ ɴᴀᴍᴀᴋᴀɴ ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴀʙʀɪ ᴄᴀʟᴏɴ ᴘᴍ ᴋᴇ-9

ᴘᴜᴛʀᴀᴊᴀʏᴀ – ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ꜱᴇᴛɪᴀᴜꜱᴀʜᴀ ᴀɢᴜɴɢ ᴘᴇʀɪᴋᴀᴛᴀɴ ɴᴀꜱɪᴏɴᴀʟ (ᴘɴ) ᴍᴇɴᴀꜰɪᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴘᴇᴍɪʟɪʜᴀɴ ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴀʙʀɪ ʏᴀᴀᴋᴏʙ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴋᴇ-9 ᴍᴇɴɢɢᴀɴᴛɪᴋᴀɴ ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʏᴀꜱꜱɪɴ.

ᴘᴇɴᴀꜰɪᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ɴᴇɢᴇʀɪ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴜꜱᴀʜᴀ ᴀɢᴜɴɢ ᴘɴ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴘᴀʟꜱᴜ ʙᴇʀᴛᴀᴊᴜᴋ ‘ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴀʙʀɪ ᴘᴇɴʏᴀᴍʙᴜɴɢ ʟᴇɢᴀꜱɪ ᴋᴇᴊᴀʏᴀᴀɴ ᴘᴇᴍᴜʟɪʜᴀɴ’ ᴍᴜʟᴀ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢᴀɪᴛᴋᴀɴ ɪꜱᴜ ᴘᴇʟᴇᴛᴀᴋᴀɴ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ, ᴇꜱᴏᴋ.

ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ɪᴛᴜ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʟᴀɪɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴʏᴇʙᴜᴛ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ɢᴏᴍʙᴀᴋ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴍᴏʜᴀᴍᴇᴅ ᴀᴢᴍɪɴ ᴀʟɪ. – ᴋ! ᴏɴʟɪɴᴇ

ɴᴀᴢʀɪ ᴀᴢɪᴢ ꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴛᴀɴᴅᴀᴛᴀɴɢᴀɴ ꜱᴅ ꜱᴏᴋᴏɴɢ ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴀʙʀɪ

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ: ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴘᴀᴅᴀɴɢ ʀᴇɴɢᴀꜱ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴍᴏʜᴀᴍᴇᴅ ɴᴀᴢʀɪ ᴀʙᴅᴜʟ ᴀᴢɪᴢ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴀᴅᴀ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴇɴɢᴜᴍᴘᴜʟᴋᴀɴ ᴀᴋᴜᴀɴ ʙᴇʀꜱᴜᴍᴘᴀʜ (ꜱᴅ) ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴʏᴏᴋᴏɴɢ ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴀʙʀɪ ʏᴀᴀᴋᴏʙ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴘᴜɴ ᴍᴇɴᴀɴᴅᴀᴛᴀɴɢᴀɴɪ ꜱᴅ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ɴᴀᴍᴜɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ʟᴀɪɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀʙᴜᴀᴛ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ.

“ʏᴀ, ꜱᴀʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴀɴᴅᴀᴛᴀɴɢᴀɴɪ ꜱᴅ ᴍᴇɴʏᴏᴋᴏɴɢ (ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ) ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴀʙʀɪ, ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ʟᴀɪɴ ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ, ᴋᴇɴᴀ ᴛᴀɴʏᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʙʜ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴍᴇɴɢᴜʟᴀꜱ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴏʟᴇʜ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴘᴇʀɪᴋᴀᴛᴀɴ ɴᴀꜱɪᴏɴᴀʟ (ᴘɴ) ᴍᴇɴʏᴏᴋᴏɴɢ ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴀʙʀɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴊɪᴋᴀ ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʏᴀꜱꜱɪɴ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ.

ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ, ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇꜱʏᴜᴀʀᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ ᴘᴀɢɪ ᴛᴀᴅɪ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʜᴀꜱʀᴀᴛ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘ ʏᴀɴɢ ᴅɪ-ᴘᴇʀᴛᴜᴀɴ ᴀɢᴏɴɢ, ᴇꜱᴏᴋ.

ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴀʜʟɪ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘɪᴍᴘɪɴᴀɴ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢɪ (ᴍᴘᴛ) ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴍᴏʜᴅ ʀᴇᴅᴢᴜᴀɴ ᴍᴅ ʏᴜꜱᴏꜰ.

ᴘᴇᴍɪᴍᴘɪɴ ᴜᴍɴᴏ, ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙɪɴᴄᴀɴɢ ɴᴀᴍᴀ ᴄᴀʟᴏɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʙᴀʜᴀʀᴜ

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ: ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀᴛᴇᴍᴜᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴘᴇᴍɪᴍᴘɪɴ ᴜᴍɴᴏ ᴅᴀɴ ᴘᴀʀᴛɪ ᴘʀɪʙᴜᴍɪ ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ) ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʜᴏᴛᴇʟ ᴅɪ ɪʙᴜ ɴᴇɢᴀʀᴀ, ᴘᴇᴛᴀɴɢ ɪɴɪ.

ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴋᴀɴᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ, ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴇᴍᴜᴀɴ ɪᴛᴜ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʟᴀɪɴ ᴍᴇɴʏᴇɴᴛᴜʜ ᴋᴇᴍᴜɴɢᴋɪɴᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴜᴍɴᴏ ᴅᴀɴ ᴘᴀʀᴛɪ-ᴘᴀʀᴛɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀɪᴋᴀᴛᴀɴ ɴᴀꜱɪᴏɴᴀʟ (ᴘɴ) ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴇɴᴛᴜᴋ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪɴɪ, ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ, ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʏᴀꜱɪɴ, ꜱᴀʜ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ɪᴛᴜ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴀɢᴇɴᴅᴀ ᴘᴇʀʙɪɴᴄᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ʏᴀɴɢ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴜᴍɴᴏ.

“ᴛᴀᴘɪ..ᴋɪᴛᴀ ᴛᴜɴɢɢᴜʟᴀʜ ᴇꜱᴏᴋ, ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ꜱᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴɴʏᴀ. ᴘᴇʀᴛᴇᴍᴜᴀɴ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ꜱᴀᴊᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜰɪᴋɪʀ ʟᴀɴɢᴋᴀʜ ꜱᴇᴛᴇʀᴜꜱɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴡᴀᴊᴀʀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴇɴɢɢᴀɴ ᴍᴇᴍᴘᴇʀɪɴᴄɪᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ᴘᴇᴍɪᴍᴘɪɴ ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ᴘᴀʀᴛɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ᴅɪ ʜᴏᴛᴇʟ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ʙʜ ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ, ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ʜᴀᴅɪʀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴜᴍᴘᴀᴀɴ ᴘᴇᴛᴀɴɢ ɪɴɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴀʙʀɪ ʏᴀᴀᴋᴏʙ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ɴᴀɪʙ ᴘʀᴇꜱɪᴅᴇɴ ᴜᴍɴᴏ ꜱᴇʀᴛᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴜꜱᴀʜᴀ ᴀɢᴜɴɢ ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ʜᴀᴍᴢᴀʜ ᴢᴀɪɴᴜᴅᴅɪɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ.

ᴅɪᴛᴀɴʏᴀ ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ᴘᴇʀᴛᴇᴍᴜᴀɴ ɪᴛᴜ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴊᴜʀᴜꜱ ᴘᴇʀʙɪɴᴄᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴄᴀʟᴏɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʏᴀɴɢ ʙᴀʜᴀʀᴜ, ꜱᴜᴍʙᴇʀ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ɪᴛᴜ ꜱᴇʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴀɴɢᴋɪᴛᴋᴀɴ.

“ᴀᴅᴀ ᴅɪʙɪɴᴄᴀɴɢᴋᴀɴ. ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴄᴀᴅᴀɴɢᴀɴ ꜱᴀᴊᴀ (ᴄᴀʟᴏɴ) ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴘᴇʀꜱᴇᴍʙᴀʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪ-ᴘᴇʀᴛᴜᴀɴ ᴀɢᴏɴɢ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ᴘᴇʀᴋᴇᴍʙᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇᴛᴇʀᴜꜱɴʏᴀ ᴇꜱᴏᴋ.

ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴋᴀɴᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴄᴀʟᴏɴ ɪᴛᴜ ꜱᴇʙᴀɪᴋ-ʙᴀɪᴋɴʏᴀ ᴍᴇꜱᴛɪʟᴀʜ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴍᴀᴊᴏʀɪᴛɪ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʙᴀʀɪꜱᴀɴ ɴᴀꜱɪᴏɴᴀʟ (ʙɴ) ᴅᴀɴ ᴋᴏᴍᴘᴏɴᴇɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘɴ, ᴊɪᴋᴀ ᴋᴇꜱᴇᴘᴀᴋᴀᴛᴀɴ ʙɴ-ᴘɴ ᴍᴀʜᴜ ᴅɪᴋᴇᴋᴀʟᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪɴɪ.

ᴜᴍɴᴏ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴅᴀɴ ᴘɴ, ɴᴀᴍᴜɴ ꜱᴇʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴜᴍɴᴏ ʙᴇʀᴛᴇɢᴀꜱ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴋᴇʀᴊᴀꜱᴀᴍᴀ ᴜᴍɴᴏ-ᴘɴ ᴅɪᴋᴇᴋᴀʟᴋᴀɴ, ꜱᴇᴋᴜʀᴀɴɢ-ᴋᴜʀᴀɴɢɴʏᴀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴅɪʙᴜʙᴀʀᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘɪʟɪʜᴀɴ ʀᴀʏᴀ ᴜᴍᴜᴍ (ᴘʀᴜ) ᴋᴇʟᴀᴋ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ʙʜ ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ, ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴅɪ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴅᴀɴ ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴅɪ ᴘᴜᴛʀᴀᴊᴀʏᴀ, ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇɴɢᴏꜱᴏɴɢᴋᴀɴ ᴍᴇᴊᴀ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ ꜱᴇᴊᴀᴋ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴋᴇᴍᴜɴɢᴋɪɴᴀɴ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴍᴇɴʏᴇᴍʙᴀʜ ꜱᴜʀᴀᴛ ᴘᴇʟᴇᴛᴀᴋᴀɴ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪ-ᴘᴇʀᴛᴜᴀɴ ᴀɢᴏɴɢ, ᴇꜱᴏᴋ.

ᴘᴀɢɪ ᴛᴀᴅɪ, ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀᴛᴇᴍᴜᴀɴ ᴅɪᴀᴅᴀᴋᴀɴ ᴅɪ ɪʙᴜ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴅᴀɴ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ, ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʟᴀɪɴ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʜᴀꜱʀᴀᴛ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴘᴀɢᴏʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴜɴᴅᴜʀ ᴇꜱᴏᴋ

Terima kasih kerana sudi membaca!

SUMBER/Kredit: rentasmalaysia

PERHATIAN: Pihak Kualalumpur Viral  tidak akan bertanggungjawab Iangsung ke atas komentar yang telah diberikan oleh pembaca kami. Kerana ia adalah pandangan peribadi pemilik akaun dan tidak semestinya menggambarkan pendirian sidang redaksi kami.

Sila pastikan yang anda berfikir dua kali terlebih dahulu sebelum meninggaIkan komentar anda disini. Pihak Kualalumpur Viral juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri

Terima kasih

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*