ɢᴇɴɢ ‘iɴꜰʟᴜᴇɴᴄᴇʀ’ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ʙᴇʟᴀꜱᴀʜ ᴏʀᴀɴɢ ꜱᴇʙᴀʙ ꜰᴜᴛꜱᴀʟ? ꜱɪᴀᴘ ʙᴀᴡᴀ ᴋᴇʀᴀᴍʙɪᴛ!

ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴛᴜʟᴀʀ ꜱᴀᴛᴜ ᴄɪᴀᴘᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴋᴡᴀ ꜱᴇᴋᴍᴘᴜʟᴀɴ ɪɴꜰʟᴜᴇɴᴄᴇʀ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ ᴍᴇᴍᴜᴋᴜʟ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀᴍᴀɪɴ ꜰᴜᴛꜱᴀʟ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴄɪᴀᴘᴀɴ ᴅɪ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ, ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ʙᴀᴋʜᴛɪᴀʀ ɪᴋʜᴡᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ꜱᴀᴛᴜ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴏʟᴇʜ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ɢᴀᴍʙᴀʀ, ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴍᴜᴋᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴘᴇɴᴅᴀʀᴀʜᴀɴ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴅɪᴘᴜᴋᴜʟ ᴏʟᴇʜ ꜱᴇᴋᴍᴘᴜʟᴀɴ ɪɴꜰʟᴜᴇɴᴄᴇʀ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ.

ᴀᴊᴀᴋ ɢᴇɴɢ, ᴘᴜᴋᴜʟ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ

ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ ʟᴀɢɪ, ᴘᴇʀɢᴀᴅᴜʜᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ʙᴇʀᴘᴜɴᴄᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀʜʟɪ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ɪɴꜰʟᴜᴇɴᴄᴇʀ ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱ ʜᴀᴛɪ ꜱᴇᴡᴀᴋᴛᴜ ʙᴇʀᴍᴀɪɴ ꜰᴜᴛꜱᴀʟ.

ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴘᴇʀɢᴀᴅᴜʜᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʟᴇʀᴀɪᴋᴀɴ, ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴋᴇ ᴄᴏᴜʀᴛ ꜰᴜᴛꜱᴀʟ ɪᴛᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ʀᴀᴋᴀɴ-ʀᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ʟᴇʙɪʜ ᴋᴜʀᴀɴɢ 25 ᴏʀᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴᴀɪᴋɪ 5 ʙᴜᴀʜ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴇʀᴀɴɢ ᴍᴀɴɢꜱᴀ.

ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴋᴇʀᴀᴍʙɪᴛ ʙᴀɢɪ ᴛᴜᴊᴜᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʀᴀɴɢ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴋᴜᴋᴜʜᴋᴀɴ ʙᴜᴋᴛɪ

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ꜱᴇɢᴇʟɪɴᴛɪʀ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ ʟᴀɪɴ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴠᴅᴇᴏ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴅɪʀᴀᴋᴀᴍ ᴏʟᴇʜ ᴏʀᴀɴɢ-ᴏʀᴀɴɢ ꜱᴇᴋᴇʟɪʟɪɴɢ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ʙᴜᴋᴛɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ.

ᴍᴀᴄᴀᴍ ʙᴜᴅᴀᴋ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ

ᴍᴇɴᴊᴇɴɢᴀʜ ᴋᴇ ʀᴜᴀɴɢᴀɴ ᴋᴏᴍᴇɴ, ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴛᴇʀᴋᴇᴊᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ ᴘᴇʀᴋʜᴀʙᴀʀᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ. ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ɪɴꜰʟᴜᴇɴᴄᴇʀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀᴛᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅᴇᴡᴀꜱᴀ.

ᴄᴏɴᴛᴇɴᴛ ᴍᴇʀᴀᴘᴜ, ᴀᴅᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴏʀᴀɴɢ ꜱᴏᴋᴏɴɢ

ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴋᴜʀᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇɴᴀɴɢɪ ɪɴꜰʟᴜᴇɴᴄᴇʀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʟᴇʙɪʜ-ʟᴇʙɪʜ ʟᴀɢɪ, ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ‘ᴄᴏɴᴛᴇɴᴛ’ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ꜱᴇᴀᴋᴀɴ ꜰᴀᴋᴇ ᴅᴀɴ ᴍᴇʀᴀᴘᴜ.

SUMBER/KREDIT : Twitter @Bakhtiar Ikhwan/ ohmymedia

PERHATIAN: Pihak Kualalumpur Viral  tidak akan bertanggungjawab Iangsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca kami.

Sila pastikan yang anda berfikir dua kali terlebih dahulu sebelum meninggaIkan komen anda disini. Pihak Kualalumpur Viral juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri

Terima kasih

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*