ᴅᴇɴɢᴀʀ ꜱᴜᴀʀᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ, 4 ᴀɴᴀᴋ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴɢʜᴇᴍʙᴜꜱᴋᴀɴ ɴᴀꜰᴀꜱ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ

ᴊᴏʜᴏʀ ʙᴀʜʀᴜ: ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴋʀɪᴛɪᴋᴀʟ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴅɪ ꜱɪɴɢᴀᴘᴜʀᴀ ꜱᴀʙᴛᴜ ʟᴀʟᴜ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ꜱᴜᴀʀᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅᴀɴ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴɢʜᴇᴍʙᴜꜱᴋᴀɴ ɴᴀꜰᴀꜱ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ, ᴋᴇʟᴍᴀʀɪɴ.

ᴍᴏʜᴅ ꜱʜᴀʀɪꜰꜰᴜᴅᴅɪɴ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ, 44, ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴅɪ ꜱᴇʟᴇᴛᴀʀ ᴇxᴘʀᴇꜱꜱᴡᴀʏ (ꜱʟᴇ) ᴅᴇᴋᴀᴛ ꜱᴜꜱᴜʀ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴀɴɢ ᴍᴏ ᴋɪᴏ, ꜱɪɴɢᴀᴘᴜʀᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅɪ ᴜɴɪᴛ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ʀᴀᴘɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴛᴀɴ ᴛᴏᴄᴋ ꜱᴇɴɢ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀᴍ 9.30 ᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ, ɴᴏᴏʀᴀᴢɴɪ ᴍᴅ ꜱʜᴀʟᴀɴ, 33, ʀᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʀᴜᴍᴀʜ ᴍᴏʜᴅ ꜱʜᴀʀɪꜰꜰᴜᴅᴅɪɴ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴜʀᴜꜱ ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ ᴍᴏʜᴅ ꜱʜᴀʀɪꜰꜰᴜᴅᴅɪɴ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴅɪʀᴀᴡᴀᴛ.

“ʀᴀᴋᴀɴ ᴀʀᴡᴀʜ ʏᴀɴɢ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴀʀᴡᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴀʀᴡᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀʀ ꜱᴜᴀʀᴀ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴀᴍɪ.

“ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴀʟʟᴀʜ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇɴʏᴀʏᴀɴɢɪɴʏᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ (ᴋᴇʟᴍᴀʀɪɴ) ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀᴍ 9.30 ᴍᴀʟᴀᴍ ᴀʀᴡᴀʜ ᴍᴇɴɢʜᴇᴍʙᴜꜱᴋᴀɴ ɴᴀꜰᴀꜱ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ. ꜱᴀʏᴀ ᴅɪᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴋᴏꜱ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴛᴀɴɢɢᴜɴɢ ᴏʟᴇʜ ᴍᴀᴊɪᴋᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ.

“ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ᴋᴇᴘᴜʟᴀɴɢᴀɴ ᴊᴇɴᴀᴢᴀʜ ᴀʀᴡᴀʜ ꜱᴜᴀᴍɪ. ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴅɪᴜʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ꜱɪᴀᴘᴀ ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ʙᴀᴅᴀɴ ʙᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ (ɴɢᴏ) ᴀᴛᴀᴜ ᴋᴇʀᴊᴀꜱᴀᴍᴀ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ. ꜱᴀʏᴀ ᴜᴄᴀᴘᴋᴀɴ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ɴᴏᴏʀᴀᴢɴɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴀʀᴡᴀʜ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴅᴏᴋᴜᴍᴇɴ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴠᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ꜱʟᴇ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀᴍ 5 ᴘᴇᴛᴀɴɢ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪᴛᴜ ᴀʀᴡᴀʜ ᴀᴅᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 14, 10, 9 ᴅᴀɴ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ ᴛɪɢᴀ ʙᴜʟᴀɴ.

“ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʀᴜᴛɪɴ ᴋᴀᴍɪ ʙᴜᴀᴛ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ʙᴇʀᴊᴀᴜʜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴘᴜʟᴀɴɢ ʙᴇʀᴄᴜᴛɪ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴀᴡᴀʟ ᴛᴀʜᴜɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀᴀꜱᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴀᴋʜɪʀ ᴄᴜᴛɪɴʏᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴋᴇ ꜱɪɴɢᴀᴘᴜʀᴀ, ᴅɪᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴛᴇʀᴍᴇɴᴜɴɢ ᴛᴀᴘɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍɪᴋɪʀᴋᴀɴ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ.

“ᴍᴇᴍᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴛ ᴜᴊɪᴀɴ ɪɴɪ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ʀᴇᴅᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀʜᴀʀᴀᴘ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴀʀᴡᴀʜ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ʟᴀɴᴄᴀʀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪɴɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴀʟɪʜ ᴛᴜɢᴀꜱ ᴀʀᴡᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

SUMBER/KREDIT : Kini Mysumber

Apa Kata Anda? Dah Baca Jangan Lupa Komen Yang Baik-Baik Sahaja Dan Jangan Lupa Share Ya. Terima Kasih

PERHATIAN: Pihak Kualalumpur Viral  tidak akan bertanggungjawab Iangsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca kami. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda disini. Pihak Kualalumpur Viral juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*