ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴛᴇᴋꜱɪ ᴋᴇɴᴀ ‘ʜᴇɴᴛᴀᴋ’ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙʀᴀᴅᴇʀ ᴍᴏᴛᴏʀ ɢᴜɴᴀ ꜱᴛᴇʀᴇɴɢ ʟᴏᴄᴋ ᴛᴇᴋꜱɪ. ʀᴜᴘᴀɴʏᴀ ɪɴɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ

ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ, ᴛᴜʟᴀʀ ꜱᴀᴛᴜ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜɴʏᴀ ᴘᴇʀɢᴀᴅᴜʜᴀɴ ᴅɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴘᴇɴᴜɴɢɢᴀɴɢ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴛᴇᴋꜱɪ.

ᴠɪᴅᴇᴏ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴀʀᴛɪᴋᴇʟ

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ʙᴇʀᴅᴜʀᴀꜱɪ ᴅᴜᴀ ᴍɪɴɪᴛ ɪᴛᴜ, ᴍᴇᴍᴀᴘᴀʀᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀᴅᴜᴀ ɪɴɪ ʙᴇʀɢᴀᴅᴜʜ ᴅɪ ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴊᴀʟᴀɴ (ᴅɪ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴅᴀᴍᴀɴꜱᴀʀᴀ) ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪʜᴀʟᴀɴɢ ᴏʟᴇʜ ᴏʀᴀɴɢ ᴀᴡᴀᴍ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ.

ᴋɪꜱᴀʜɴʏᴀ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ, ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴛᴇᴋꜱɪ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴛɪɴᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴄᴜᴋᴀɴ ‘ꜱᴛᴇᴇʀɪɴɢ ʟᴏᴄᴋ‘ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴᴜɴɢɢᴀɴɢ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ɪᴛᴜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ‘ꜱᴇɴᴊᴀᴛᴀ’ ɪᴛᴜ ᴅɪʀᴀᴍᴘᴀꜱ.

ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ᴅɪ ᴅᴀᴍᴀɴꜱᴀʀᴀ, ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ.

ᴘᴇʀɢᴀᴅᴜʜᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʀᴀᴋᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴅɪᴋᴏɴɢꜱɪ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ꜱᴏꜱɪᴀʟ.

ɢᴀʀᴀ-ɢᴀʀᴀ ᴛᴜᴋᴀʀ ʟᴀʟᴜᴀɴ

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ꜱᴜᴍʙᴇʀ, ᴘᴇʀɢᴀᴅᴜʜᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ʙᴇʀᴘᴜɴᴄᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴛᴇᴋꜱɪ ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ꜱᴇꜱᴜᴋᴀ ʜᴀᴛɪ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ʟᴀʟᴜᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ꜱɪɢɴᴀʟ.

ʙᴜᴋᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ, ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍʙᴜɴʏɪᴋᴀɴ ʜᴏɴ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴅɪᴀ ꜱᴀᴍᴀ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢʜɪʀᴀᴜᴋᴀɴ ᴀᴍᴀʀᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴋᴇꜱ ɴᴀᴋ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴅᴀʀɪ ʟᴀɴᴇ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴋᴀɴᴀɴ ᴋᴇ ᴋɪʀɪ. ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴛᴇᴋꜱɪ ᴛᴜ ᴏʀᴀɴɢ ʜᴏɴ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴋᴀʟɪ ʙᴜᴀᴛ ᴛᴀᴋᴛᴀᴜ ᴛᴇʀᴜꜱ ʜɪᴍᴘɪᴛ. ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴛʀᴀꜰꜰɪᴄ ʟɪɢʜᴛ ʙᴜᴅᴀᴋ ᴛᴜ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴋᴇᴛᴜᴋ ᴄᴇʀᴍɪɴ ᴛᴇᴋꜱɪ.

ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴛᴇᴋꜱɪ ᴛᴜ ᴛᴀᴋ ᴘᴜᴀꜱ ʜᴀᴛɪ ᴛᴜʀᴜɴ ʙᴀᴡᴀᴋ ꜱᴛᴇᴇʀɪɴɢ ʟᴏᴄᴋ ʜᴀʏᴜɴ ᴅᴇᴋᴀᴛ ʙᴜᴅᴀᴋ ᴛᴜ. ᴋᴇɴᴀ ᴛᴀɴɢᴀɴ ʙᴜᴅᴀᴋ ᴛᴜ ᴛᴀᴘɪ ʙᴜᴅᴀᴋ ᴛᴜ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʀᴀᴍᴘᴀꜱ ꜱᴛᴇᴇʀɪɴɢ ʟᴏᴄᴋ ᴛᴜ ʏᴀɴɢ ʜᴀʏᴜɴ ʙᴀʟɪᴋ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴛᴇᴋꜱɪ ɪᴛᴜ.

ᴋɪɴɪ, ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴇʟᴀʏᴀɴɢ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ꜱᴇʟᴀɴᴊᴜᴛɴʏᴀ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇɴᴀɴɢɢᴜɴɢ ᴋᴇꜱ4ᴋɪᴛᴀɴ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇʟᴇʀᴀɪᴋᴀɴ ᴘᴇʀɢ4ᴅᴜʜᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ʜᴀʟ ɪɴɪ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ‘ꜱᴛᴇᴇʀɪɴɢ ʟᴏᴄᴋ’ ʏᴀɴɢ ᴅɪʜᴀʏᴜɴᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀ ᴋᴀᴋɪɴʏᴀ.

ɴᴀᴍᴜɴ, ᴛɪᴀᴅᴀ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ɪɴꜰᴏ ᴛᴀᴍʙᴀʜᴀɴ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴘᴇʀɢᴀᴅᴜʜᴀɴ ɪɴɪ.

SUMBER/KREDIT : Info Roadblock JPJ

PERHATIAN: Pihak Kualalumpur Viral  tidak akan bertanggungjawab Iangsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca kami.

Sila pastikan yang anda berfikir dua kali terlebih dahulu sebelum meninggaIkan komen anda disini. Pihak Kualalumpur Viral juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri

Terima kasih

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*