ꜱᴜᴀᴍɪ ᴋᴀɴᴛᴏɪ ᴛɪᴅᴜʀ ʀᴜᴍᴀʜ ᴊᴀɴᴅᴀ ʟᴇᴘᴀꜱ ɢᴀᴅᴜʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪ

ᴋᴜʟɪᴍ: ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴀʟᴀꜱᴀɴ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇɴᴜᴍᴘᴀɴɢ ᴛɪᴅᴜʀ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪʙᴜ ᴛᴜɴɢɢᴀɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙᴇʀɢᴀᴅᴜʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ  ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴘᴇɴɢᴜᴀᴛ ᴋᴜᴀꜱᴀ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴀɢᴀᴍᴀ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴋᴜʟɪᴍ  (ᴘᴀᴅᴋ) ᴅɪ ᴘᴀᴅᴀɴɢ ꜱᴇʀᴀɪ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ʟᴇɪᴀᴋɪ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 32 ᴛᴀʜᴜɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀꜱᴛᴀᴛᴜꜱ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴏʀᴀɴɢ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 39  ᴛᴀʜᴜɴ  ᴋɪʀᴀ -ᴋɪʀᴀ ᴘᴜᴋᴜʟ  3.40 ᴘᴀɢɪ.

ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴘᴇɴɢᴜᴀᴛ ᴋᴜᴀꜱᴀ ᴘᴀᴅᴋ, ᴀɴᴡᴀʀ ꜱʜᴀʀɪꜰꜰᴜᴅɪɴ ᴍᴀᴛ ꜱᴀᴀᴅ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ʟᴇɪᴀᴋɪ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪɴʏᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴛɪɢᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴇᴍᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀɴʏᴀ ɪᴛᴜ.

ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴘᴇɴɢᴜᴀᴛ ᴋᴜᴀꜱᴀ ᴘᴀᴅᴋ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴏᴀʟ ꜱɪᴀꜱᴀᴛ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴄᴇᴋᴜᴘ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ᴘᴇɴᴄᴇɢᴀʜᴀɴ ᴍᴀᴋꜱɪᴀᴛ ᴅɪ ᴘᴀᴅᴀɴɢ ꜱᴇʀᴀɪ, ᴋᴜʟɪᴍ

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴘᴀᴅᴋ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴀᴅᴜᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴀᴡᴀᴍ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴇꜱʏᴀᴋɪ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ᴍᴀᴋꜱɪᴀᴛ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴘᴇɴɢᴜᴀᴛ ᴋᴜᴀꜱᴀ (ᴘᴀᴅᴋ) ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ.

“ᴋɪᴛᴀ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴜᴋ ᴘɪɴᴛᴜ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ 10 ᴍɪɴɪᴛ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ᴘɪɴᴛᴜ ᴅᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴛᴜᴊᴜᴀɴ ᴋᴇʜᴀᴅɪʀᴀɴ ᴋᴀᴍɪ, ᴅɪᴀ  ᴍᴇᴍʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴀᴍɪ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ᴘᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴘᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴜᴍᴀʜ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʀᴇᴍᴀᴊᴀ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 14 ᴛᴀʜᴜɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʙɪʟɪᴋ.

“ᴘᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʟᴀɢɪ ʙɪʟɪᴋ, ᴋɪᴛᴀ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇɪᴀᴋɪ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ʟᴇɪᴀᴋɪ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ʜᴀꜱɪʟ ꜱᴏᴀʟ ꜱɪᴀꜱᴀᴛ, ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴀʟᴀꜱᴀɴ ᴅɪᴀ ʙᴇʀɢᴀᴅᴜʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ʟᴀʟᴜ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ ᴅɪ ᴘᴜʟᴀᴜ ᴘɪɴᴀɴɢ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ.

“ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛɪᴅᴜʀ, ᴊᴀᴅɪ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴜᴍᴘᴀɴɢ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ  ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴋᴀᴛᴀ ᴀɴᴡᴀʀ ꜱʜᴀʀɪꜰꜰᴜᴅɪɴ, ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴡᴀɴɪᴛᴀ  ɪᴛᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀᴄᴇʀᴀʟ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴏʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴀ ᴛɪɢᴀ ʟᴀɢɪ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ʙᴇᴋᴀꜱ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ.

“ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴊᴀᴡᴀᴛ ᴀᴡᴀᴍ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴜɢᴀꜱ ᴅɪ ᴘᴜʟᴀᴜ ᴘɪɴᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ɢᴀɢᴀʟ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ᴍᴀʜʀᴀᴍ ᴀᴛᴀᴜ ꜱᴜᴀᴍɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ ꜱᴇᴛᴇʀᴜꜱɴʏᴀ ᴍᴇɴɪᴍʙᴜʟᴋᴀɴ ꜱʏᴀᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴍᴀᴋꜱɪᴀᴛ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜɴʏᴀ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ʙᴀʟᴀɪ ᴘᴏʟɪꜱ ᴘᴀᴅᴀɴɢ ꜱᴇʀᴀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴛᴀɴɢᴋᴀᴘᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ᴅᴀɴ ᴋᴇꜱ ᴅɪꜱɪᴀꜱᴀᴛ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 25(ᴀ)(ʙ) ᴇɴᴀᴋᴍᴇɴ ᴋᴇꜱᴀɪᴀʜᴀɴ ᴊɴᴀʏᴀʜ ꜱʏᴀʀɪᴀʜ ɴᴇɢᴇʀɪ 2014.

SUMBER/KREDIT : akupapankekunci

PERHATIAN: Pihak Kualalumpur Viral  tidak akan bertanggungjawab Iangsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca kami.

Sila pastikan yang anda berfikir dua kali terlebih dahulu sebelum meninggaIkan komen anda disini. Pihak Kualalumpur Viral juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri

Terima kasih

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*