ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴛᴇᴍʙᴀᴋ ɪꜱᴛᴇʀɪ ꜱᴇᴋꜱᴀ ʙɪɴɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʜɪᴅᴜᴘ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ

ᴊᴏʜᴏʀ ʙᴀʜʀᴜ – ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴋᴇꜱᴀɴ ʟᴇʙᴀᴍ ᴅɪ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴛᴜʙᴜʜ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴅɪᴛᴇᴍʙᴀᴋ ᴏʟᴇʜ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇɴᴀᴘᴀɴɢ ᴀɴɢɪɴ ᴅɪ ᴛᴀᴍᴀɴ ꜱᴀᴜᴊᴀɴᴀ ᴋᴏᴛᴀ ᴛɪɴɢɢɪ ᴅɪ ꜱɪɴɪ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ᴊᴏʜᴏʀ, ꜱᴇɴɪᴏʀ ᴀꜱɪꜱᴛᴇɴ ᴋᴏᴍɪꜱɪᴏɴᴇʀ ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴍᴅ ʏᴜꜱᴏꜰ ᴀʜᴍᴀᴅ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ꜰᴏʀᴇɴꜱɪᴋ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴇɴᴛᴜᴋᴀɴ ᴋᴇꜱ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

“ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴀᴡᴀʟ ʙᴇᴅᴀʜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴋᴇꜱᴀɴ ʟᴇʙᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ʙᴀᴅᴀɴ ᴍᴀɴɢꜱᴀ.

“ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʙᴜᴛɪʀ ʟᴏɢᴀᴍ ᴛɪᴍᴀʜ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴘᴇʟᴜʀᴜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇɴᴀᴘᴀɴɢ ᴀɴɢɪɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴅɪ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ʙᴀᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴅᴀᴅᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴜᴛ ᴍᴀɴɢꜱᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʙᴛᴜ.

ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ, ꜱɪɴᴀʀ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴍɪꜱᴛᴇʀɪ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 38 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ ᴅɪ ᴛᴀᴍᴀɴ ꜱᴀᴜᴊᴀɴᴀ, ᴋᴏᴛᴀ ᴛɪɴɢɢɪ ꜱᴇᴊᴀᴋ ɪꜱɴɪɴ ʟᴀʟᴜ.

ᴍɪꜱᴛᴇʀɪ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴛᴇʀᴊᴀᴡᴀʙ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴇᴍᴜᴀɴ ᴍᴀʏᴀᴛ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴏɴɢ ᴀɪʀ ʙɪʀᴜ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ʟᴀᴅᴀɴɢ ꜱᴇʀᴀɪ ᴅɪ ʙᴀɴᴅᴀʀ ᴘᴇɴᴀᴡᴀʀ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴋʜᴀᴍɪꜱ.

ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇɴʏᴀʏᴀᴛ ʜᴀᴛɪ, ɪʙᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴅᴜᴀ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴛɪɢᴀ ᴅᴀɴ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴅɪᴛᴇᴍʙᴀᴋ ᴍᴀᴛɪ ᴏʟᴇʜ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 43 ᴛᴀʜᴜɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴛɪᴅᴜʀ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴀᴘᴀɴɢ ᴀɴɢɪɴ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴊᴏʜᴏʀ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴀʏᴏʙ ᴋʜᴀɴ ᴍʏᴅɪɴ ᴘɪᴛᴄʜᴀʏ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘᴇᴍʙᴜɴᴜʜᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʙᴇʀᴍᴏᴛɪꜰᴋᴀɴ ᴄᴇᴍʙᴜʀᴜ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪ ꜱᴜʀᴀᴛ ᴛᴜɴᴛᴜᴛᴀɴ ꜰᴀꜱᴀᴋʜ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴏʟᴇʜ ᴊɪʀᴀɴɴʏᴀ, ꜱᴜᴀᴍɪ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ʏᴀɴɢ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴊᴇɴɢᴋᴀᴜᴛ ᴅᴀɴ ʀᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ʙᴇʀᴜᴍᴜʀ 32 ᴛᴀʜᴜɴ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ.

ᴊᴏʜᴏʀ ʙᴀʜʀᴜ – ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇɴʏɪᴀꜱᴀᴛ ᴍᴏᴛɪꜰ ᴄᴇᴍʙᴜʀᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴜɴᴄᴀ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅɪᴛᴇᴍʙᴀᴋ ᴍᴀᴛɪ ᴏʟᴇʜ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴀᴘᴀɴɢ ᴀɴɢɪɴ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪ ᴛᴀᴍᴀɴ ꜱᴀᴜᴊᴀɴᴀ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ ᴘᴀᴅᴀ ɪꜱɴɪɴ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴊᴏʜᴏʀ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴀʏᴏʙ ᴋʜᴀɴ ᴍʏᴅɪɴ ᴘɪᴛᴄʜᴀʏ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴏʟᴀᴋ ᴋᴇᴍᴜɴɢᴋɪɴᴀɴ ᴄᴇᴍʙᴜʀᴜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇɴʏᴇʙᴀʙ ꜱᴜᴀᴍɪ ʙᴇʀᴛɪɴᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴇᴍʙᴀᴋ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ᴅɪ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴅᴀᴅᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀʀᴀᴋ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴛɪᴅᴜʀ.

“ᴋɪᴛᴀ ᴀᴋᴀɴ ʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ꜱᴜᴅᴜᴛ. ᴋɪᴛᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛ ᴍᴏᴛɪꜰ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ. ᴄᴜᴍᴀ ᴄᴇᴍʙᴜʀᴜ ɪɴɪ ᴀᴅᴀ ᴍᴀᴄᴀᴍ-ᴍᴀᴄᴀᴍ.

“ꜱᴜᴀᴍɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ, ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴀᴅᴀ (ᴄᴇᴍʙᴜʀᴜ) ʏᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴅɪ ɪʙᴜ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴘᴏʟɪꜱ ᴋᴏɴᴛɪɴᴊᴇɴ (ɪᴘᴋ) ᴊᴏʜᴏʀ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ.

ᴀʏᴏʙ ᴋʜᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ʙᴇᴅᴀʜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ ᴍᴀʏᴀᴛ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴜʟᴛᴀɴᴀʜ ᴀᴍɪɴᴀʜ (ʜꜱᴀ) ᴊᴏʜᴏʀ ʙᴀʜʀᴜ.

“ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴅᴀꜱ ᴛᴇᴍʙᴀᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴇᴘᴀꜱᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ, ᴘᴏʟɪꜱ ʙᴇʟᴜᴍ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴇɴᴛᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ʙᴇᴅᴀʜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ, ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴀᴋᴀᴜɴ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴀʏᴀᴛ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴋʜᴀᴍɪꜱ.

ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴍᴇʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ꜱᴇᴅɪʜ ᴀᴛᴀꜱ ᴘᴇᴍᴇʀɢɪᴀɴ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴀᴋᴀᴜɴ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴍᴀɴɢꜱᴀ.

ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴅᴀɴ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴅɪʀɪᴋᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ ꜱᴇᴊᴀᴋ ʟᴀᴘᴀɴ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ ᴅᴀɴ ᴅɪᴋᴜʀɴɪᴀᴋᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴛɪɢᴀ ᴅᴀɴ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛᴀʜᴜɴ.

SUMBER/KREDIT : RENTASMALASIA

PERHATIAN: Pihak Kualalumpur Viral  tidak akan bertanggungjawab Iangsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca kami.

Sila pastikan yang anda berfikir dua kali terlebih dahulu sebelum meninggaIkan komen anda disini. Pihak Kualalumpur Viral juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri

Terima kasih

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*