ɪꜱᴜ ʜɪɴᴀ ᴀɢᴀᴍᴀ: ᴘᴅʀᴍ ᴅᴇᴅᴀʜ ɴᴀꜱɪʙ ‘ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ’

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ – ᴘᴏʟɪꜱ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴍᴇɴᴀꜰɪᴋᴀɴ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴇᴊᴜᴍʟᴀʜ ʙᴀʏᴀʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴊᴀᴍɪɴᴀɴ ʟɪᴍᴀ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ʀᴇᴍᴀɴ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴋᴇꜱ ᴘᴇʀɢᴀᴅᴜʜᴀɴ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇɴꜱɪᴛɪᴠɪᴛɪ ᴀɢᴀᴍᴀ ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ.

“ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇꜱ ᴊᴀᴍɪɴᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ, ɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ʙᴀʏᴀʀᴀɴ ᴡᴀɴɢ ᴋᴇᴄᴜᴀʟɪ ᴅɪᴛᴜᴅᴜʜ ᴅɪ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴡᴀɴɢ ᴊᴀᴍɪɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴᴊᴀᴍɪɴ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴀʀᴊᴜɴᴀɪᴅɪ ᴍᴏʜᴀᴍᴇᴅ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴍᴀʏᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ɪᴛᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʙᴇʙᴀꜱᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴊᴀᴍɪɴᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴋɪɴɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴍᴇʟᴇɴɢᴋᴀᴘᴋᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪʀᴜᴊᴜᴋ ᴋᴇ ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ʀᴀʏᴀ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴇʀᴋᴇᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇʀᴋɪɴɪ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴋᴇꜱ ɪᴛᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀ ʟɪᴍᴀ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ʀᴇᴍᴀɴ ᴅᴜᴀ ʜᴀʀɪ ᴅɪ ɪʙᴜ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴘᴇᴛᴀʟɪɴɢ ᴊᴀʏᴀ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜ ᴀʀᴊᴜɴᴀɪᴅɪ, ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴀᴅᴀ ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢɪᴋʟᴀɴᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴋᴜᴛɪᴘᴀɴ ᴡᴀɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴏʟɪꜱ, ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴜʟᴀᴋᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴘɪʜᴀᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

“ʙɪʟᴀ ᴀᴅᴀ ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ɪᴋʟᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴜᴛɪᴘ ᴡᴀɴɢ ʙᴇʀᴍᴀᴋɴᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ꜱʏᴀᴋɪ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴀᴅᴀ ᴘᴇɴʏᴇʟᴇᴡᴇɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ᴄᴜʙᴀ ᴀᴍʙɪʟ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ.

“ᴏʟᴇʜ ɪᴛᴜ, ᴋɪᴛᴀ ꜱɪᴀꜱᴀᴛ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ (ᴋᴜᴛɪᴘ ᴡᴀɴɢ)… ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴇɴᴛᴀʀ ᴛᴀᴅɪ (ᴛᴇɴɢᴀʜᴀʀɪ) ᴡᴀᴋɪʟ ʙᴀᴅᴀɴ ʙᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ (ɴɢᴏ) ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴛᴇʟᴀʜ ʜᴀᴅɪʀ ᴋᴇ ɪʙᴜ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ (ɪᴘᴅ) ᴘᴇᴛᴀʟɪɴɢ ᴊᴀʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ, ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴀɢᴀʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀᴘᴇʀᴅᴀʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴜᴀɴɢ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴍɪʟɪᴋ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ɴɢᴏ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴋᴜᴛɪᴘᴀɴ ᴅᴇʀᴍᴀ ᴀᴛᴀꜱ ᴀʟᴀꜱᴀɴ ᴋᴏɴᴏɴɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙɪᴀʏᴀɪ ᴡᴀɴɢ ᴊᴀᴍɪɴᴀɴ ʟɪᴍᴀ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ʟɪᴍᴀ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴛᴀʜᴀɴᴋᴀɴ ᴋᴀʟɪᴍᴀʜ ᴀʟʟᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇᴍʙᴀʏᴀʀ ᴡᴀɴɢ ɪᴋᴀᴛ ᴊᴀᴍɪɴ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ3,000 ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ʀᴍ4,000 ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴅɪ ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴡᴀʏ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ ʟᴀʟᴜ, ᴇɴᴀᴍ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ᴅᴀɴ ʟɪᴍᴀ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴘᴇʀɢᴀᴅᴜʜᴀɴ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇɴꜱɪᴛɪᴠɪᴛɪ ᴀɢᴀᴍᴀ ᴅɪ ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴡᴀʏ. – Sumber : ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀɢᴀᴢᴇᴛᴛᴇ

ᴘᴀꜱ ᴘᴀɴᴅᴀɴɢ ꜱᴇʀɪᴜꜱ ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ʜɪɴᴀ ᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ: ᴘᴀꜱ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢ ꜱᴇʀɪᴜꜱ ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴɢʜɪɴᴀ ᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀᴛᴇʀᴜꜱᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ʙɪᴀʀᴘᴜɴ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴋᴇꜱ ꜱᴇʀᴜᴘᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ.

ɴᴀɪʙ ᴘʀᴇꜱɪᴅᴇɴ ᴘᴀꜱ, ꜱᴇɴᴀᴛᴏʀ ɪᴅʀɪꜱ ᴀʜᴍᴀᴅ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴛᴇɢᴀꜱ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴋᴇꜱ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴜʟᴀɴɢ ʟᴀɢɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅᴀᴛᴀɴɢ.

“ʙᴇɢɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅɪ ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴡᴀʏ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴍᴇᴍᴜᴋᴜʟ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴀᴅᴀ ᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢʜɪɴᴀ ɪꜱʟᴀᴍ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅɪ ꜱɪɴɪ.

ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴᴀʜᴀɴ ʟɪᴍᴀ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱʏᴀᴋɪ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴘᴜᴋᴜʟ ʙᴇʀᴀᴍᴀɪ-ʀᴀᴍᴀɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴘᴇᴛᴀʟɪɴɢ ᴊᴀʏᴀ, ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱ ʜᴀᴛɪ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇɴᴛᴜʜ ꜱᴇɴꜱɪᴛɪᴠɪᴛɪ ᴀɢᴀᴍᴀ.

ᴍᴀʟᴀʜ ᴘᴇɴɢᴀᴅᴜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴛᴀɴɢᴋᴀᴘ ʟᴀʏᴀʀ ᴘᴇꜱᴀɴᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇɴᴜʟᴀʀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴀᴘʟɪᴋᴀꜱɪ ᴋᴏᴍᴜɴɪᴋᴀꜱɪ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ (ʀɪᴅᴇʀ) ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴠɪʀᴀʟᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ɪᴀɪᴛᴜ ‘ᴀʀᴅɪʟᴀꜱ ᴀɴᴀᴋ ᴛᴜʜᴀɴ, ᴛᴜʜᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ᴛᴀᴀʟᴀ’.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴘᴏʟɪꜱ, ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢʜɪɴᴀ ɪꜱʟᴀᴍ ɪᴛᴜ, ᴍᴇɴɪᴍʙᴜʟᴋᴀɴ ᴋᴇᴍᴀʀᴀʜᴀɴ ꜱᴇᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴘᴇʀɢɪ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴛɪɴᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴜᴋᴜʟɴʏᴀ.

ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ɪᴛᴜ ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴᴀʜᴀɴ ʟɪᴍᴀ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ʟɪɴɢᴋᴜɴɢᴀɴ 19 ʜɪɴɢɢᴀ 40 ᴛᴀʜᴜɴ, ᴅᴀɴ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 29 ᴛᴀʜᴜɴ.

ᴋᴇꜱ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅɪꜱɪᴀꜱᴀᴛ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 298 ᴋᴀɴᴜɴ ᴋᴇꜱᴇᴋꜱᴀᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪᴀɴɢɢᴀᴘ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇɴɢᴀᴊᴀ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇɴᴛᴜʜ ꜱᴇɴꜱɪᴛɪᴠɪᴛɪ ᴀɢᴀᴍᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 147 ᴋᴀɴᴜɴ ꜱᴀᴍᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴋᴇʀᴀꜱᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀʜɪᴍᴘᴜɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴀʟᴀʜɪ ᴜɴᴅᴀɴɢ-ᴜɴᴅᴀɴɢ.

ᴋᴇꜱ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ꜱᴇᴋʀᴇᴛᴀʀɪᴀᴛ ᴘᴇʀᴛᴜʙᴜʜᴀɴ-ᴘᴇʀᴛᴜʙᴜʜᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴇʟᴀ ɪꜱʟᴀᴍ (ᴘᴇᴍʙᴇʟᴀ) ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢɢᴇʀᴀᴋᴋᴀɴ ᴛᴀʙᴜɴɢ ᴋɪʟᴀᴛ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴀᴛᴀꜱ ᴛᴀʟɪᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢᴜᴍᴘᴜʟ ꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ɪᴋᴀᴛ ᴊᴀᴍɪɴ ʟɪᴍᴀ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴛᴀʜᴀɴᴋᴀɴ ᴋᴀʟɪᴍᴀʜ ᴀʟʟᴀʜ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ᴘᴇɴɢᴇʀᴜꜱɪ ᴘᴇᴍʙᴇʟᴀ ᴀᴍɪɴᴜᴅᴅɪɴ ʏᴀʜᴀʏᴀ, ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴍᴇɴʏᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴜᴛɪᴘᴀɴ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ʀᴍ20,000 ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ɪᴋᴀᴛ ᴊᴀᴍɪɴ ʟɪᴍᴀ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴏꜱ ʀᴍ3,000 ʜɪɴɢɢᴀ ʀᴍ4,000 ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ.

ᴍᴀʟᴀʜ ᴡᴀᴋɪʟ ᴘᴇɢᴜᴀᴍ ᴘᴇᴍʙᴇʟᴀ ᴅɪᴋᴇᴛᴜᴀɪ ᴅᴀᴛᴏ’ ᴢᴀɪɴᴜʟ ʀɪᴊᴀʟ ᴀʙᴜ ʙᴀᴋᴀʀ ʜᴀᴅɪʀ ᴋᴇ ɪʙᴜ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴘᴇᴛᴀʟɪɴɢ ᴊᴀʏᴀ ᴘᴀɢɪ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴋᴀᴛᴀ ᴀᴍɪɴᴜᴅᴅɪɴ ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴅɪᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪʀᴇᴍᴀɴ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴅᴜᴀ ʜᴀʀɪ ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʜᴀʀɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʀᴜɴᴅɪɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɢᴜᴀᴍ.

“ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋᴀ ᴅɪɪᴋᴀᴛ ᴊᴀᴍɪɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʀᴍ3,000 ʜɪɴɢɢᴀ ʀᴍ4,000 ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ.

ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʙᴇꜱᴀʀ ᴋᴇᴅᴀʜ, ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ꜱᴀɴᴜꜱɪ ᴍᴅ ɴᴏʀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴʏᴀʟᴜʀ ꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ. ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʀɪᴅᴇʀ ꜰᴏᴏᴅ ᴘᴀɴᴅᴀ ᴍᴇʀᴀᴋᴀᴍ ᴜᴄᴀᴘᴀɴ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʙᴇꜱᴀʀ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ɪᴅʀɪꜱ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴀꜱɪʜᴀᴛɪ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɪᴍʙᴜʟᴋᴀɴ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ɪꜱᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇɴᴛᴜʜ ꜱᴇɴꜱɪᴛɪᴠɪᴛɪ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ᴀɢᴀᴍᴀ ᴅᴀɴ ʙᴀɴɢꜱᴀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴɢɢᴜɢᴀᴛ ᴋᴇᴛᴇɴᴛᴇʀᴀᴍᴀɴ ᴀᴡᴀᴍ.

“ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪɴᴀꜱɪʜᴀᴛᴋᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʟᴀɴɢᴋᴀᴜɪ ᴜɴᴅᴀɴɢ-ᴜɴᴅᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ. – ʜᴀʀᴀᴋᴀʜᴅᴀɪʟʏ 13/6/2021

Sumber/Kredit : kinimysumber

PERHATIAN: Pihak Kualalumpur Viral  tidak akan bertanggungjawab Iangsung ke atas komentar yang telah diberikan oleh pembaca kami. Kerana ia adalah pandangan peribadi pemilik akaun dan tidak semestinya menggambarkan pendirian sidang redaksi kami.

Sila pastikan yang anda berfikir dua kali terlebih dahulu sebelum meninggaIkan komentar anda disini. Pihak Kualalumpur Viral juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri

Terima kasih

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*