ꜱaꜱᴘᴇᴋ ᴅɪꜱʏᴀᴋɪ ᴛᴇᴍʙᴀᴋ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅᴇᴅᴀʜ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ʀᴜᴍᴀʜᴛᴀɴɢɢᴀ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ᴅᴀᴋᴡᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴛᴀᴋ ᴍᴀꜱᴀᴋ?

ᴍɪꜱᴛᴇʀɪ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴛᴇʀʙᴏɴɢᴋᴀʀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴀʏᴀᴛɴʏᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴛᴇʀᴛᴀɴᴀᴍ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴛᴏɴɢ ᴀɪʀ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʟᴀᴅᴀɴɢ ꜱᴇʀᴀɪ. ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅɪ ᴋᴏᴛᴀ ᴛɪɴɢɢɪ, ᴊᴏʜᴏʀ ɪᴛᴜ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ʙᴇʀᴍᴏᴛɪꜰᴋᴀɴ ᴄᴇᴍʙᴜʀᴜ.

ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ᴋᴇᴊᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴘᴇʀɪᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴ ɪᴛᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɪᴍʙᴜʟᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ᴍᴀʀᴀʜ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ. ꜱɪᴀᴘᴀ ꜱᴀɴɢᴋᴀ, ꜱᴜᴀᴍɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ʜɪᴅᴜᴘ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴍᴇɴᴇᴍʙᴀᴋ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇɴᴀᴘᴀɴɢ ᴀɴɢɪɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴊᴀʀᴀᴋ ᴅᴇᴋᴀᴛ.

ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇɴʏᴇʀᴀɴɢ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴀᴋᴀᴜɴ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴍɪʟɪᴋ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ. ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ꜱᴛᴀᴛᴜꜱ ꜱᴇᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ʙᴀʏᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʜᴀᴅᴀᴘɪɴʏᴀ.

ꜱᴜᴀᴍɪ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴛᴇᴍʙᴀᴋ ɪꜱᴛᴇʀɪ ɢᴜɴᴀ ꜱᴇɴᴀᴘᴀɴɢ ᴀɴɢɪɴ ʜᴀɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀʙ ᴄᴇᴍʙᴜʀᴜ

ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ᴄᴇᴍʙᴜʀᴜ, ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴍᴇᴍʙᴜɴᴜʜ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴀᴘᴀɴɢ ᴀɴɢɪɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴊᴀʀᴀᴋ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴅɪ ᴋᴏᴛᴀ ᴛɪɴɢɢɪ, ᴊᴏʜᴏʀ ʙʜᴀʀᴜ, ɪꜱɴɪɴ ʟᴀʟᴜ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴋᴏꜱᴍᴏ, ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 43 ᴛᴀʜᴜɴ ʙᴇʀᴛɪɴᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴜɴᴜʜ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 38 ᴛᴀʜᴜɴ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴊᴀᴍ 2.30 ᴘᴀɢɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴛɪᴅᴜʀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ꜱᴜᴍʙᴇʀ, ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴍᴇɴʏɪᴍᴘᴀɴ ᴍᴀʏᴀᴛ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴏɴɢ ᴀɪʀ ʙᴇʀᴡᴀʀɴᴀ ʙɪʀᴜ. ᴘᴏʟɪꜱ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴛᴀɴɢᴋᴀᴘᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴅᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ, ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜɴʏᴀ ɪᴀʟᴀʜ ʀᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ.

“ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜ ᴍᴇᴍʙᴜɴᴜʜ ɪꜱᴛᴇʀɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴛɪᴅᴜʀ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴀᴘᴀɴɢ ᴀɴɢɪɴ, ʟᴀʟᴜ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋᴋᴀɴ ᴍᴀʏᴀᴛ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴏɴɢ ᴀɪʀ ʙᴇʀᴡᴀʀɴᴀ ʙɪʀᴜ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴋᴀɪɴ ᴄᴀᴅᴀʀ”
ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴍᴀʏᴀᴛ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴋᴇ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʟᴀᴅᴀɴɢ ᴋᴇʟᴀᴘᴀ ꜱᴀᴡɪᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴛᴀɴᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴᴇᴍᴜᴋᴀɴ ᴍᴀʏᴀᴛ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀᴍ 10.30 ᴘᴀɢɪ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴏʟɪꜱ ᴋᴇ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴀɴᴀᴍ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ.

ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ, ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴘᴇʀᴍɪᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ꜱᴇɴᴊᴀᴛᴀ ᴀᴘɪ ᴅᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇʀᴀᴍᴘᴀꜱ ꜱᴇʟᴀʀᴀꜱ ꜱᴇɴᴀᴘᴀɴɢ ᴀɴɢɪɴ, ꜱᴇɴᴀᴘᴀɴɢ ᴘᴀᴛᴀʜ, 54 ʙᴜᴛɪʀ ᴘᴇʟᴜʀᴜ ᴘᴇɴᴀʙᴜʀ, ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʀᴏᴅᴀ (ᴍɪᴛꜱᴜʙɪꜱʜɪ ᴘᴀᴊᴇʀᴏ) ᴅᴀɴ ᴊᴇɴɢᴋᴀᴜᴛ.

ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴅɪʀᴇᴍᴀɴ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ 10 ᴍᴀᴄ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ.

SUMBER/KREDIT : ᴋᴏꜱᴍᴏ ᴏɴʟɪɴᴇ

Apa Kata Anda? Dah Baca Jangan Lupa Komen Yang Baik-Baik Sahaja Dan Jangan Lupa Share Ya. Terima Kasih

PERHATIAN: Pihak Kualalumpur Viral  tidak akan bertanggungjawab Iangsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca kami. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda disini. Pihak Kualalumpur Viral juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*