Suara Yang Paling Dinantikan. lni Tltah SuItan SeIangor Bhubung lsu Sajad Ugvt Nak KeIuar Agama

ꜱᴜɪᴛᴀɴ ꜱᴇɪᴀɴɢᴏʀ ᴍᴇɴᴢᴀʜɪʀᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ᴀᴍᴀᴛ ᴅᴜ.ᴋᴀᴄɪᴛᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱɪɪᴋᴀᴘ ᴅᴀɴ ᴛɪɪɴɢᴋᴀʜ ʟᴀᴋᴜ ꜱᴇɢᴇʟɪɴᴛɪʀ ᴜᴍᴀᴛ lꜱʟᴀᴍ ᴋʜᴜꜱᴜꜱɴʏᴀ ᴅɪ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀʜᴀᴛɪ-ʜᴀᴛɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴀᴛᴀ-ᴋᴀᴛᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴᴊᴇᴊᴀꜱᴋᴀɴ ᴀᴋɪ.ᴅᴀʜ ᴅᴀɴ ᴋᴇlꜱɪᴀᴍᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ʀᴏʏᴀʟ ᴏꜰꜰɪᴄᴇ ꜱᴇʙᴇɴᴛᴀʀ ᴛᴀᴅɪ, ʙᴀɢɪɴᴅᴀ ᴍᴇɴᴇɢᴀꜱᴋᴀɴ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ɪᴋᴛɪᴋᴀᴅ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴇʀᴄᴋᴀᴘᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴇʀʙᴜᴀʟᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ᴏʀᴀɴɢ lꜱʟᴀᴍ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʜᴀꜱʀᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋɪᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ᴀɢ.ᴀᴍᴀ lꜱʟᴀᴍ ᴅɪᴋʜᴜᴀᴛɪʀɪ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴛᴇʀɢᴇʟɪɴᴄɪʀɴʏᴀ ᴀQɪᴅᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴋᴇʟᴜᴀʀɴʏᴀ ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪᴛᴜ ᴅᴀʀɪ ᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ.

” ᴛɴᴅᴀᴋᴀɴ ꜱᴇɢᴇʟɪɴᴛɪʀ ᴜᴍᴀᴛ lꜱʟᴀᴍ ᴋʜᴜꜱᴜꜱɴʏᴀ ᴅɪ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴠɢᴜᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋɪᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ᴀɢᴀᴍᴀ lꜱʟᴀᴍ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ʙᴇʀʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ʀᴀᴘᴜʜɴʏᴀ ᴋᴇʏᴀᴋɪɴᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ.

” ᴜᴍᴀᴛ ɪꜱʟᴀᴍ ᴅɪɴᴀꜱɪʜᴀᴛᴋᴀɴ ᴀɢᴀʀ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ʙᴇʀᴘᴇɢᴀɴɢ ᴛᴇɢᴜʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀQɪᴅᴀʜ ɪꜱʟᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴜᴅᴀʜ ᴛᴇʀᴘᴇ.ꜱᴏɴɢ ᴅᴀʀɪ ᴀᴋɪɪᴅᴀʜ ɪꜱʟᴀᴍ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ.

” ᴀꜱᴀꜱ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇᴘᴇʀᴄᴀʏᴀᴀɴ ᴜᴍᴀᴛ ɪꜱʟᴀᴍ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴇꜱᴀᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ꜱ.ᴡ.ᴛ. ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘ ᴋᴀʟɪᴍᴀʜ ꜱʏᴀʜᴀᴅᴀʜ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪꜱʟᴀᴍ ᴘᴇʀʟᴜʟᴀʜ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ʙᴇʀᴘᴇɢᴀɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇʏᴀᴋɪɴᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱ.ᴡ.ᴛ. ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʜᴀᴋ ᴅɪꜱᴇᴍʙᴀʜ ᴅᴀɴ ɴᴀʙɪ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ꜱ.ᴀ.ᴡ. ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇꜱᴜʀᴜʜ ᴀʟʟᴀʜ ꜱ.ᴡ.ᴛ.

” ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴘᴇɢᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪꜱʟᴀᴍ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴀɢᴀᴍᴀɴʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʙᴇʀᴘᴇɢᴀɴɢ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴍᴜᴛʟᴀᴋ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴘʀɪɴꜱɪᴘ ᴛᴀᴜʜɪᴅ ᴅᴀɴ ᴀᴋɪᴅᴀʜ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴɴʏᴀ.

” ꜱᴇʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ ᴛɴᴅᴀᴋᴀɴ ꜱᴇɢᴇʟɪɴᴛɪʀ ᴜᴍᴀᴛ ɪꜱʟᴀᴍ ᴋʜᴜꜱᴜꜱɴʏᴀ ᴅɪ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴜɢᴜᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ʙᴇʀʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ʀᴀᴘᴜʜɴʏᴀ ᴋᴇʏᴀᴋɪɴᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ꜱ.ᴡ.ᴛ.

” ʙᴀɢɪɴᴅᴀ ꜱᴜʟᴛᴀɴ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴇʀᴘᴇɢᴀɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇʏᴀᴋɪɴᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ɪꜱʟᴀᴍ ᴅᴀɴ ɪᴍᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ᴀɴᴜɢᴇʀᴀʜ ᴅᴀɴ ɴɪᴋᴍᴀᴛ ᴅᴀʀɪ ᴀʟʟᴀʜ ꜱ.ᴡ.ᴛ. ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴜᴍᴀᴛ ɪꜱʟᴀᴍ, ᴍᴀᴋᴀ ʜᴇɴᴅᴀᴋʟᴀʜ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀɪᴋ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴᴜʜ ᴋᴇꜱᴀʙᴀʀᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀᴘᴀ ᴊᴜɢᴀ ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴇʟᴇꜱᴀ (ᴀᴍᴀɴ) ᴀᴛᴀᴜ ᴋᴇᴘᴀʏᴀʜᴀɴ.

ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪʜᴜᴋᴠᴍ ᴍ4ᴛl

” ᴍᴀʟᴀʜ, ʙᴇᴛᴀᴘᴀ ꜱᴇʀɪᴜꜱɴʏᴀ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ᴍᴠʀᴛᴀᴅ ɪɴɪ ᴅɪɢᴀᴍʙᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴇɴᴛᴜᴋ ʜᴜᴋᴜᴍᴀɴ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ʜᴜᴋᴜᴍ ꜱʏᴀʀᴀ’ ʙᴀɢɪ ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴠʀᴛᴀᴅ ᴀᴛᴀᴜ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ ᴅᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴛ4ᴜʙᴀᴛ ɴᴀᴍᴜɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀʜᴜ ʙᴇʀᴛ4ᴜʙᴀᴛ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪʜᴜᴋᴜᴍ ᴍᴀᴛɪ ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴀᴊᴏʀɪᴛɪ ᴘᴀʀᴀ ᴜʟᴀᴍᴀᴋ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴍᴀᴢʜᴀʙ ɪᴍᴀᴍ ꜱʏᴀꜰɪ’ᴇ.

” ꜱᴇʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ ʙᴀɢɪɴᴅᴀ ᴍᴇɴᴀꜱɪʜᴀᴛᴋᴀɴ ᴜᴍᴀᴛ lꜱʟᴀᴍ ᴀɢᴀʀ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ʙᴇʀᴘᴇɢᴀɴɢ ᴛᴇɢᴜʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀQɪᴅᴀʜ ɪꜱʟᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴜᴅᴀʜ ᴛᴇʀᴘᴇꜱᴏɴɢ ᴅᴀʀɪ ᴀQlᴅᴀʜ lꜱʟᴀᴍ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ.

” ᴛɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ ᴀ.ɢᴀᴍᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴀ.ɢᴀᴍᴀ lꜱʟᴀᴍ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ (ᴊᴀʟꜱ) ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴜᴀᴛᴋᴜᴀꜱᴀ ᴜɴᴅɴɢ-ᴜɴᴅɴɢ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴜᴀᴛᴜ ᴛɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ʙɪᴀꜱᴀ ʙᴇʀʟᴀɴᴅᴀꜱᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴜɴᴛᴜᴋᴀɴ ᴜɴᴅɴɢ-ᴜɴᴅɴɢ.

” ᴍᴀʟᴀʜ ʙᴀɢɪɴᴅᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɪᴛᴀʜᴋᴀɴ ᴀɢᴀʀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴛɴᴅᴀᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴏʟᴇʜ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ (ᴍᴀlꜱ) ᴅᴀɴ ᴊᴀlꜱ ʜᴇɴᴅᴀᴋʟᴀʜ ꜱᴇʟᴀʀᴀꜱ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘʀɪɴꜱɪᴘ-ᴘʀɪɴꜱɪᴘ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴜᴋᴜɴɢ ᴋᴇᴜᴛᴀᴍᴀᴀɴ ᴅᴀᴋᴡᴀʜ, ᴍᴇɴᴅɪᴅɪᴋ, ᴍᴇɴᴄᴇɢᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢᴋᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇꜰᴀʜᴀᴍᴀɴ lꜱʟᴀᴍ ʏᴀɴɢ ʙᴇᴛᴜʟ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ.

” ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴜᴍᴀᴛ lꜱʟᴀᴍ ᴅᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴅɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪɴɪ ᴋʜᴜꜱᴜꜱɴʏᴀ ᴅɪ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ꜱᴇʜᴀʀᴜꜱɴʏᴀ ᴀᴋᴜʀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴜɴᴅɴɢ-ᴜɴᴅɴɢ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴀᴛᴜʜɪ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴘʀᴏꜱɪᴅᴜʀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪɢᴀʀɪꜱᴋᴀɴ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴜɴᴅɴɢ-ᴜɴᴅɴɢ.

” ʙᴀɢlɴᴅᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴇɢᴀꜱᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴍᴀlꜱ ᴅᴀɴ ᴊᴀlꜱ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴛᴇʀʙᴜᴋᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀʙɪɴᴄᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴜᴍᴀᴛ lꜱʟᴀᴍ ᴅɪ ɴᴇɢᴇʀɪ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ɪɴɪ ᴀᴛᴀꜱ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ʜᴀʟ ᴇʜᴡᴀʟ lsʟᴀᴍ, ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀꜱɪꜰᴀᴛ ᴜᴍᴜᴍ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴇʀɪʙᴀᴅɪ.

” ᴀᴋʜɪʀ ᴋᴀᴛᴀ, ʙᴀɢɪɴᴅᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴɪᴛᴀʜᴋᴀɴ ᴀɢᴀʀ ᴍᴀʟꜱ ᴅᴀɴ ᴊᴀʟꜱ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇᴍᴇʟɪʜᴀʀᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴛᴀʜᴀɴᴋᴀɴ ᴀQlᴅᴀʜ ᴀʟɪʀᴀɴ ᴀʜʟɪ ꜱᴜɴɴᴀʜ ᴡᴀʟ ᴊᴀᴍᴀᴀʜ ᴅᴀʀɪ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴜɴꜱᴜʀ ᴅᴀɴ lᴅᴇᴏʟᴏɢɪ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇʀᴏꜱ.ᴀᴋᴋᴀɴɴʏᴀ.” ᴛɪᴛᴀʜɴʏᴀ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ, ᴀɴᴛᴀʀᴀ ɪꜱᴜ ᴍᴠʀᴛᴀᴅ ʏᴀɴɢ ʜᴀɴɢᴀᴛ ᴅɪᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ᴋɴᴛʀᴏᴠᴇʀꜱɪ, ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ꜱᴀᴊᴊᴀᴅ ᴋᴀᴍᴀʀᴜᴢ ᴢᴀᴍᴀɴ, 36, ᴀᴛᴀᴜ ʟᴇʙɪʜ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɴᴜʀ ꜱᴀᴊᴀᴅ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʜᴀꜱʀᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴀɢᴀᴍᴀ lꜱʟᴀᴍ.

ᴠlᴅᴇᴏ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴅᴜʀᴀꜱɪ 1 ᴍɪɴɪᴛ 45 ꜱᴀᴀᴛ ɪᴛᴜ ᴍᴇᴍᴀᴘᴀʀᴋᴀɴ ʟᴜᴀʜᴀɴɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴀᴋᴀɴ-ᴀᴋᴀɴ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇɴᴜᴋᴀʀ ᴀɢ.ᴀᴍᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴᴅᴋᴡᴀ ᴋᴄᴇᴡᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴅɪ ꜱᴇᴋᴇʟɪʟɪɴɢ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ.

Sumber/Kredit:ᴋ0ꜱᴍᴏ ᴅᴀɴ ɪɢ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀʀᴏʏᴀʟᴏꜰꜰɪᴄᴀʟ via Kinimysumber

PERHATIAN: Pihak Kualalumpur Viral  tidak akan bertanggungjawab Iangsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca kami.

Sila pastikan yang anda berfikir dua kali terlebih dahulu sebelum meninggaIkan komen anda disini. Pihak Kualalumpur Viral juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri

Terima kasih

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*