(Video) “Tak Ade S0P? Siap Rapat Dekat2 Berkepit2 PeIuk2 Beratur Nak AmbiI Vaksin”?

ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀᴘᴀʀᴋᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴡᴀʀɢᴀ ᴀꜱɪɴɢ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴛᴜʀ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ɢɪʟɪʀᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴅɪᴋᴏɴɢꜱɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴜᴍɪʀᴀʜ ᴛᴀɪʙ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ, ᴍᴇʀᴀɪʜ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ʀᴇꜱᴘᴏɴ.

ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴍᴇʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ʀɪꜱᴀᴜ ᴊɪᴋᴀ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜɴʏᴀ ᴘᴇʀᴛᴀᴍʙᴀʜᴀɴ ᴋᴇꜱ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ᴋᴇɢᴀɢᴀʟᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴀᴛᴜʜ ᴀᴋᴀɴ ᴘʀᴏꜱᴇᴅᴜʀ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ꜱᴛᴀɴᴅᴀʀ (ꜱᴏᴘ) ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴛᴇᴛᴀᴘᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴘɪʜᴀᴋ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ .

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴏɴɢꜱɪ, ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴜᴍɪʀᴀʜ ᴛᴀɪʙ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴘᴇɴᴊᴀʀᴀᴋᴀɴ ꜰɪᴢɪᴋᴀʟ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ꜱᴀᴛᴜ ꜱᴀᴍᴀ ʟᴀɪɴ. ᴡᴀʀɢᴀ ᴀꜱɪɴɢ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ʙᴇʀᴀᴛᴜʀ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴅᴀɴ ꜱᴀᴍᴀ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴊᴀʀᴀᴋ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ꜱᴀᴛᴜ ᴍᴇᴛᴇʀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴍᴀɴᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪꜱᴀʀᴀɴᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴘɪʜᴀᴋ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ.

ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴘʀɪʜᴀᴛɪɴ ʜᴏᴛᴇʟ ɢʀᴀɴᴅ ꜱᴇᴀꜱᴏɴ, ʙᴇʀʜᴀᴍᴘɪʀᴀɴ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ (ʜᴋʟ). ᴜᴊᴀʀ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴜᴍɪʀᴀʜ ᴛᴀɪʙ ʟᴀɢɪ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ (ᴡᴀʀɢᴀ ᴀꜱɪɴɢ) ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴘᴀᴛᴜᴛɴʏᴀ ᴅɪᴘᴇʀʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ʀᴜᴘᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪᴜʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇʙᴀɪᴋ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴠᴀᴋꜱɪɴ.

ᴊɪᴋᴀ ᴡᴀʀɢᴀ ᴀꜱɪɴɢ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴅɪ ᴋɪʟᴀɴɢ, ᴍᴀᴋᴀ ᴜʀᴜꜱʟᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴋᴇ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ. ᴘᴇɴᴇʀɪᴍᴀᴀɴ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇʙᴀɪᴋɴʏᴀ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴛᴇᴍᴘᴀᴛ, ꜱᴇᴇʟᴏᴋɴʏᴀ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇʀᴊᴀ. ʙᴜᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙɪᴀʀᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇʀᴋᴏᴛᴀᴋ ᴋᴀᴛɪᴋ ʙᴇɢɪɴɪ. ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ʀᴀᴍᴀɪ ᴅɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ꜰᴀʜᴀᴍ ᴀᴛᴀᴜ ᴅᴇɢɪʟ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴘɪʜᴀᴋ ᴀᴛᴀꜱᴀɴ ᴀᴅᴀ ᴄᴀʀᴀ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀᴛᴜʀᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ɴɪ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴏᴘ? ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ʀᴇʟᴀ ᴊᴀᴅɪ ꜱᴜᴋᴀʀᴇʟᴀᴡᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴏʟᴏɴɢ ᴜʀᴜꜱ ꜱᴇᴍᴜᴀ ɴɪ, ꜱᴀʏᴀ ʏᴀᴋɪɴ ʀᴀᴍᴀɪ!

ʙᴇʀʙɪᴄᴀʀᴀ ʟᴇʙɪʜ ʟᴀɴᴊᴜᴛ, ᴋᴇɢᴀɢᴀʟᴀɴ ᴡᴀʀɢᴀ ᴀꜱɪɴɢ ʏᴀɴɢ ɢᴀɢᴀʟ ᴍᴇᴍᴀᴛᴜʜɪ ꜱᴏᴘ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢᴋᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇꜱ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴅɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴋɪᴛᴀ.

ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍʙɪᴀʀᴋᴀɴ ᴡᴀʀɢᴀ ᴀꜱɪɴɢ ʙᴇʀᴄᴀᴍᴘᴜʀᴀɴ ʟᴀᴛᴀʀ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢ ᴅᴀɴ ʙɪᴅᴀɴɢ ꜱᴇʙᴇɢɪɴɪ, ᴀᴋᴀɴ ᴍᴜɴᴄᴜʟᴋᴀɴ ʟᴀɢɪ ᴋᴇꜱ ᴋᴇꜱ ᴛᴇʀᴘᴇɴᴄɪʟ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ᴅᴀʀɪ ꜱᴜᴘᴇʀᴍᴀʀᴋᴇᴛ, ᴍᴀꜱᴊɪᴅ, ᴀᴛᴀᴜ ᴅᴀʀɪ ᴍᴀɴᴀ ᴍᴀɴᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴋᴇ ᴍᴀɴᴀ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ꜱᴇᴍᴜᴀ ɪɴɪ.

ᴅᴀɴ ᴊɪᴋᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ᴡᴀʀɢᴀɴᴇɢᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ, ᴅᴀɴ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴀᴋ ᴘᴜɴʏᴀ ʙᴇʟᴀꜱ ᴋᴀꜱɪʜᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴍᴇɴʏᴜᴍʙᴀɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇꜱ & ꜱᴛᴀᴛɪꜱᴛɪᴋ ᴄᴏᴠɪᴅ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ. ᴍᴀɴɢꜱᴀ ꜱᴇᴛᴇʀᴜꜱɴʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴅɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴘᴜʟᴀ.

SUMBER/KREDIT: infoviral

PERHATIAN: Pihak Kualalumpur Viral  tidak akan bertanggungjawab Iangsung ke atas komentar yang telah diberikan oleh pembaca kami. Kerana ia adalah pandangan peribadi pemilik akaun dan tidak semestinya menggambarkan pendirian sidang redaksi kami.

Sila pastikan yang anda berfikir dua kali terlebih dahulu sebelum meninggaIkan komentar anda disini. Pihak Kualalumpur Viral juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri

Terima kasih

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*